News - บุคคล สพป.อด.4
Wednesday, September 27, 2023
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

All

news6_.jpg

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพฐ.

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพฐ.

DSC_8374.jpg

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริต

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 ร่วมกันกล่ ...

pp_1.jpg

รับรายงานลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

รับรายงานลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธา ...

DSC_8602.jpg

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ของ สพป.อุดรธานี เขต 4

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ของ สพป.อุดรธานี เขต 4

form5_1.jpg

แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

form4_1.jpg

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

form3_.jpg

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

form2_.jpg

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศเพิ่มเติม)

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามประกาศเพิ่มเติม)

form1_.jpg

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน